Tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Areite Oy
Esterinportti 2C
00240 Helsinki 00240 Helsinki

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Saloranta
puh: 040 515 6547
sähköposti: tietosuoja@areite.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen tuottaminen, asiakassuhteen ylläpitoon liittyvä oikeutettu etu, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tai asiakkaan nimenomainen suostumus.Rekisterinpitäjä käyttää loogista rekisteriä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteiden ylläpitoon, asiakkaiden informoimiseen toiminnasta ja muistuttamiseen rekisterinpitäjän palveluista
 • Asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen
 • Markkinointiin, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, mainontaan ja markkinoinnin-, palvelujen-, ja viestinnän kohdistamiseen asiakkaille
 • Markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseen sekä henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme
 • Tilastointiin, raportointiin, suunnitteluun ja seurantaan, laskutukseen ja perintään sekä muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin
 • Oman organisaation ja sen palveluiden, prosessien ja tuotteiden kehittämiseen ja tuottamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavat asiakastiedot:

 • Nimi
 • Ammatti/arvo
 • Työnantajatiedot ja siihen liittyvät yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat asiakkaan itse tai organisaation edustajan ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun ja palvelujen käytön yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle, paitsi viranomaisille yksilöityjen pyyntöjen perusteella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoa kohdissa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisterin manuaalista aineistoa säilytetään arkistossa ja rekisterin käsittelijän valvotuissa tiloissa, joissa on ovien lukitus. Rekisterin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain organisaation sisäverkosta. Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.

Tietokannat säilytetään organisaation omissa tiloissa. Tietojen säilytyksessä noudatetaan Areite Oy:n tietoturvasta ja tietosuojasta annettuja ohjeita.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen (art. 15 ja 16)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen pyyntö (tietosuoja@areite.fi).

112. Oikeus tietojen poistamiseen (art. 17)

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Pyyntö tietojen poistamisesta voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen pyyntö (tietosuoja@areite.fi).

Rekisterinpitäjällä voi olla poistopyynnöstä huolimatta peruste jatkaa rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3. kohdan mukaisen oikeudellisen syyn perusteella.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (art. 18)

Rekisteröidyllä oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen pyyntö (tietosuoja@areite.fi).

14. Oikeus peruuttaa suostumus (art.7)

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

15. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (art. 20)

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (art. 77)

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?