Määrälaskenta

Areite on määrälaskennan korkealuokkainen ammattilainen. Olemme toimineet 30 vuoden ajan ja tuottaneet asiakkaillemme yli 10 000 määräluetteloa. Tutustu Areiten määrälaskentapalveluihin, katso laskennassa olevat kohteet tai lue lisää mitä määrälaskenta on:

Mitä määrälaskenta on?

Määrälaskenta tuottaa laskentavaiheessa saatavilla olevien laskenta-asiakirjojen perusteella mahdollisimman tarkan määräluettelon rakennushankkeen kustannuslaskentaa varten. 

Määrälaskennan tarkoitus 

Määrälaskennan tarkoituksena on laskea kaikki määrät, joita tarvitaan rakennushankkeen kustannusarvion laadintaan. Määrälaskennan tarkkuus ja laajuus riippuu saatavilla olevien suunnitelma-asiakirjojen tasosta. Määrälaskenta voidaan tehdä sekä luonnosvaiheen tai toteutusvaiheen suunnitelmista. Määrälaskennan perusteella muodostuu määräluettelo, joka on rakennushankkeen taloudellinen perusta. Määräluetteloa tarvitaan niin kustannusarvion tekemiseen kuin aliurakkakyselyihin, budjetointiin sekä maksuerätaulukoiden luomiseen. Näiden lisäksi määräluetteloa hyödynnetään suunniteltaessa hankkeen aikataulutusta, työmaasuunnitelmia ja hankintoja. 

Määrälaskentaprosessi 

Määrälaskenta on osa rakennushankkeen laskentavaihetta. Rakennushanke alkaa ideasta ja hankesuunnittelupäätöksestä. Suunnittelu jatkuu laskentavaiheen alkaessa. Usein suunnitelmat muuttuvat edetessään, tällöin määräluetteloille lasketaan muutos- tai lisämääriä. 

Määrälaskentaprosessi laskentavaiheessa alkaa tutustumisella kohteen asiakirjoihin. Näistä määritellään kohteen laajuus ja ominaisuudet, jonka jälkeen alkaa itse laskenta. Laskenta tapahtuu valitun nimikkeistön mukaisesti. Kohteista lasketaan eri osien pinta-alat, tilavuudet, pituudet ja muut mitat. Mittauksista syntyvistä määristä luodaan määräluettelo. 

Mihin määrälaskenta perustuu? 

Määrälaskentaan vaikuttavat rakennushankkeen suunnitelmien lisäksi lait, säädökset ja yleiset asiakirjat, laskentaohjeet ja laskentajärjestelmät. 

Piirustukset ja työselvitykset

Määrälaskennassa tulee huomioida ainakin: 

Ko. asiakirjat ovat hankekohtaisia juridis-taloudellisia asiakirjoja, joista pitäisi selvitä mitä tehdään ja milloin. Tärkeitä tietoja laskentaa varten ovat mm. urakkarajat, urakan laajuus (kokonaishintaurakka/ jaettu urakka) ja mahdolliset rakennuttajan omat hankinnat ja niistä aiheutuvat aputyöt.  
Ko. asiakirjat ovat hankekohtaisia teknisiä asiakirjoja, joiden pohjalta lasketaan suurin osa määräluettelon määristä. Asiakirjojen tarkkuudesta riippuu, kuinka tarkasti määrät voidaan laskea. Esimerkiksi jos rakennesuunnitelmat ovat vielä kesken laskentavaiheessa, rungon laskeminen on tehtävä arvioiden. 
Pohjatutkimuksesta ja perustamistapalausunnosta ilmenee perustusolosuhteet, joiden pohjalta lasketaan maatyöt.
LVI -ja sähkösuunnitelmista lasketaan aputyöt ja myös rakennusurakkaan erikseen osoitetut hankinnat ja työt. Saneerauskohteissa LVIS-suunnitelmista lasketaan myös reiät ja roilotukset.
Laskentakohteesta riippuen laskenta-asiakirjat voivat sisältää mm. erillisen työselityksen elementeistä, maalauksesta, akustiikasta tai vihertyöselityksen. Saneerauskohteista on yleensä tehty lisäksi asbestikartoitus.  

Laskentajärjestelmät 

Laskentajärjestelmä käsittää niin laskentaohjelmat, laskentaohjeet kuin tavat laskea. Aiemmin laskentaa suoritettiin suoraan paperisista piirustuksista, sen jälkeen digitointipöydiltä ohjelmistoille ja nykyään suurin osa laskennasta suoritetaan suoraan sähköisistä piirustuksista. Sähköisistä piirustuksista huolimatta myös paperikuville on edelleen tarve muun muassa laajojen kokonaisuuksien hahmottamisessa. 

Areiten laskentajärjestelmää on kehitetty viimeiset kolmekymmentä vuotta. Määriä lasketaan omalla määrälaskentaohjelmistolla, jota kehitetään jatkuvasti laskennan ja asiakkaiden toiveiden mukaan. Laskentaa suoritetaan sisäisen Areite-standardin mukaisesti. Näin varmistetaan asiakkaille aina laadukas, yhdenmukainen ja yksityiskohtainen määräluettelo.  

Määrälaskentaohjeet 

Määrälaskennan tueksi on luotu standardoituja määrälaskentaohjeita, kuten Talo-80, Talo-90 ja Talo 2000. Näistä Talo-80 on pitänyt pintansa ja on edelleen yleisesti käytössä. Määrälaskentaohjeet ovat aikoinaan valmistuneet urakoitsijoiden, rakennuttajien ja rakennusalan järjestöjen yhteistyönä. Näin haluttiin varmistaa, että käsitteet, tiedot ja laskentamenetelmät ovat yhdenmukaisia. 

Areitella määrälaskenta suoritetaan pääsääntöisesti Talo-80 määrälaskentaohjetta noudattaen, pääryhmistä 1-7. Määrälaskentaohjeessa on määritelty selkeästi määrälaskennan mittausperusteet ja ryhmittelyt. 

Lait ja säädökset, yleiset asiakirjat 

Yleiset asiakirjat voidaan jakaa juridis-taloudellisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Juridis-taloudellisia yleisiä asiakirjoja ovat mm. YSE 1998 ja alistamissopimus. Teknisiä asiakirjoja ovat puolestaan mm. RYL 2000, normit sekä standardit. Rakennushankkeen toteuttamista koskevien asiakirjojen muodostaessa laajan kokonaisuuden, yleisten sopimusehtojen historiassa on aina lähdetty siitä, että asiakirjat täydentävät toisiaan. 

Määrälaskennan tuloksena syntyy määräluettelo.

Määräluetteloa voisi kuvailla rakennushankkeen kauppalistaksi, jonka avulla voidaan määritellä hankkeen kustannusarvio. 

Laskennan tuloksena saadaan määrä, joka yksikön kanssa muodostaa kokonaisuuden. Yksiköt on määritelty laskentaohjeessa (Talo-80), samoin kuin määrien mittausperusteet. Määrälaskennassa määrät ovat rakenneteoreettisia määriä, joissa ei ole huomioitu hukkaa. 

Jokainen asia, vaikkakin suurempana kokonaisuutena, tulee esittää määräluettelossa, jotta asia tulee hinnoiteltua.  

Määräluettelon mukana toimitetaan laskentamuistio, johon kirjataan laskennan aikana tietoa laskennasta, tulkinnanvaraisuuksista ja ristiriitaisuuksista. Tämä selkeyttää ja vähentää määräluettelon tulkinnanvaraisuutta. 

Määrälaskenta on tärkeä osa rakennushanketta 

Määrälaskenta ja sen tuloksena syntyvä määräluettelo on erittäin tärkeä osa rakennushankkeiden toteutusta. Hyvin ja täsmällisesti laskettu määräluettelo mahdollistaa rakennushankkeiden läpi viemisen kustannustehokkaasti, niin hankintojen kuin resurssien osalta. Kun määrälaskentaa tehdään laadukkaasti ajan kanssa, vähennetään rakennusprojektin riskikustannusta jo ennen itse rakentamisen aloittamista. 

Tutustu Areiten määrälaskentapalveluihin ja katso laskennassa olevat kohteet

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?